طولانی ترین کلمه انگلیسی!

تا حالا به این فکر کردید که طولانی ترین کلمه انگلیسی چیه؟ و یا حتی می تونید حدس بزنید چند حرف داره؟

در میان کلمات کلیه فرهنگ لغات انگلیسی کلمه "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" که نام یک بیماری شش است با 45 حرف طولانی ترین کلمه است.

در میان کلمات غیرفنی کلمه "flocci­nauci­nihili­pili­fication" با 29 حرف بیشترین طول را دارد و به معنای "هیچی" است(حالا خوبه هیچیه اگه یه چیزی میشد چند حرف داشت).

در میان اسامی مکانها تپه زیر در نیوزلند با نام 85 حرفی

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungaho-
ronukupokaiwhenuakitanatahul

دارای طولانی ترین نام می باشد.

 

توصیه می کنم برای تفریح به این تپه نرید چون نصف وقتتون صرف خوندن اسم تپه میشه. بعداً هم نمیتونید بگید کجا رفتید!

یه پروتئین هم وجود داره که من فکر نمی کنم تا حال کسی اسم کاملش رو گفته باشه و 1185 حرف داره! اسمش اینه:

acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl-
phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl-
aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl-
threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanyl-
glutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyl-
glutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl-
tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyl-
arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyl-
arginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucyl-
threonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyl-
arginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyl-
asparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl-
threonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartyl-
alanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucyl-
asparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycyl-
threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl-
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophyl-
threonylserylalanylprolylalanylserine

اگه بگردید ممکنه اسم خودتون رو لابلاش پیدا کنید! تا جایی که من فهمیدم مربوط به یه ویروسه که گیاهان و خصوصاً تنباکو رو آلوده می کنه. این که اسمشه خدا میدونه خودش چیه! اینم عکسشه:

اسمش بهش میاد ها! نه؟

 

/ 19 نظر / 237 بازدید
نمایش نظرات قبلی

ولی بهتره طولانی ترین کلمه را" smils"به معنای لبخندها ، بدانیم ،میدانید چرا؟ چون اگر دقت کنید می بینید که بین دو حرف" s "یک مایل فاصله است ! بنظر شما درست نیست ؟

sanam

kheyli jaleb bud mamnoon az inke etelaatetuno share kardin. man donbale pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" migashtam:) "

kheyli jaleb bud mamnoon az inke etelaatetuno share kardin. man donbale pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" migashtam:) "

Valture

عالی بود,دست شما درد نکنه.

لشگری

جالب بود واقعا

صادق

با سلام آقا حلال کنید من از این مطلب برای وبلاگم استفاده کردم[عینک]

افسانه

واقعا جالب بود مرسیییییییییی

baran

ajaaaab merc jaleb bud faryad khan

سید احسان

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

avatar aang

واقعا مطلب مفيدي هست به وبم سر بزنيد نظر يادتان نرود يا بهتر است برايم ايميل بگذاريد اين طوري بهتر است[تایید]